Begrippen

Eisen ISO-14001 certificering
ISO-14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem ook worden gecertificeerd volgens deze norm. De eisen vanuit de ISO-14001 certificering hebben betrekking op Milieubeleid, Planning, Implementatie en uitvoering, Controle en corrigerende maatregelen en Beoordeling door de directie.

OHSAS 18001 / ISO 45001 normering
OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.

Fasen PDCA-cyclus
Ook wel genoemd de Deming Circle. PDCA is een afkorting die staat voor de belangrijkste stappen uit de cirkel: Plan (maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken), Do (voer het plan uit), Check (vergelijk de resultaten met wat je had willen bereiken), Act (bij afwijking: neem maatregelen/stuur bij om de resultaten alsnog te bereiken). Het is een instrument om tot verbeteringen te komen in processen.

Compliancecheck
Compliance = voldoen aan/ ‘werken volgens het boekje’; een periodieke analyse en controle als essentieel en een verplicht onderdeel van de ISO-14001 norm en wordt gebruikt om aan te geven dat je werkt overeenkomstig alle geldende milieuwet- en regelgeving. Een compliancecheck biedt je zekerheid en transparantie en de bevindingen worden opgenomen in een Compliance Rapportage.

Corporate governance
Het systeem van bestuur en toezicht en de term die aanduidt hoe een onderneming efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede de manier hoe de verantwoording over het gevoerde beleid moet worden afgelegd. Een goed corporate governance-beleid vertaalt de belangen van de belanghebbenden naar beleid en over de uitkomsten en toekomstverwachting wordt gerapporteerd naar de raad van commissarissen en de aandeelhoudersvergadering.

Ik wil meer weten over

Uw naam is niet ingevuld.

U heeft geen bedrijfsnaam opgegeven.

Uw e-mailadres is niet of niet correct ingevuld.

U hebt geen vraag of opmerking ingevuld.

* Verplichte Velden